PCK wspiera honorowe krwiodawstwo

14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto zostało
ustanowione w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację
Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację
Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.
"Oddając krew - ratujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od
ponad 60 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i promocją idei honorowego krwiodawstwa oraz
uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Aby działania promujące
oddawanie krwi przebiegały sprawnie i co najważniejsze docierały do jak największej grupy
odbiorców, powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK.
„ Ruch ten tworzą honorowi dawcy krwi – członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża
w liczbie ponad 50 000 krwiodawców, którzy skupieni są w 893 Klubach HDK PCK oraz innych
jednostkach organizacyjnych PCK. W 2020 r. Kluby HDK PCK zorganizowały 2 224 akcje poboru krwi,
podczas których pobrano 89 019,52 litry krwi czerwonokrzyskiej, co stanowi ponad 18% udziału
w pozyskaniu krwi na terenie kraju” – mówi Sławomir Kaczyński – Przewodniczący Krajowej Rady
Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Planowe i rytmiczne zaopatrzenie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom. Wakacje to okres,
kiedy krwi potrzeba więcej. Niestety okres urlopowy zmniejsza aktywność krwiodawców, ponieważ
wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek
krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi. Dlatego też PCK organizuje różnego rodzaju
akcje i kampanie w ramach których zachęca do oddawania krwi.
Z tematem krwiodawstwa oswajamy w szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy poprzez
organizowanie akcji takich jak m. in.: „Młoda Krew Ratuje Życie” czy „Ognisty Ratownik – Gorąca
Krew”. W ostatnich latach popularne stały się biegi charytatywne, tzw. Krwiobiegi połączone
z mobilną akcją poboru krwi. W Warszawie 19.06.2021 r. odbędzie się już 4. Krwiobieg. Krwiobieg
Warszawa powstał z inspiracji cyklu biegów, które odbywają się w Krakowie od 2013 roku pod nazwą
Krwiobieg Kraków i organizowane są przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK.
W działania promujące oddawanie krwi włączają się również firmy – partnerzy Polskiego Czerwonego
Krzyża. W tym roku jest to Bank PeKaO SA. oraz firma Onninem. Obie firmy zachęcają, szczególnie
swoich pracowników i klientów, do przyłączenia się do akcji wspierających krwiodawstwo.
Bank PeKaO SA. w czerwcu zorganizuje w swoich placówkach 3 akcje poboru krwi:
1. 16.06.2021 r. - Kraków – Oddział PKO SA. Przy ul. Osiedle Centrum B1.
2. 22.06.2021 r. – Warszawa – Centrala PKO SA. przy ul. Żwirki i Wigury 31.
3. 28.06.2021 r. – Gdańsk – Oddział PKO SA. przy ul. Kołobrzeskiej 43.

Firma Onninem w kwietniu wprowadziła do sprzedaży tzw. narzędziaki, których głównym celem jest
niesienie dobra i wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża. Każde 5 zł ze sprzedaży maskotki zostanie
przekazane na promocje zbiórek krwi. Narzędziaki można kupić w sklepach, ale również on line na
stronie internetowej firmy. Od 18.06. Onninen organizuje również mobilne zbiórki krwi przed swoimi
sklepami. Lista lokalizacji dostępna jest na stronie firmy w aktualnościach.
Krew jest niezastąpiona. Co minutę potrzebny jest litr krwi – to 2 dawców! Każdego dnia potrzeba
ponad 1000 litrów krwi – to aż 2000 dawców! Dziękujemy wszystkim honorowym dawcom krwi,
którzy bezinteresownie dzielą się częścią siebie i ratują ludzkie życie.
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Honorowi Dawcy Krwi, wdzięczność ludzka za Wasz
bezinteresowny Dar, jakim jest krew, otacza Was Każdego dnia. Ciepłe myśli tych, którym przetoczono
Wasze cenne krople, radość ich rodzin, to nagroda autentyczna i w pełni zasłużona. Światowy Dzień
Krwiodawcy to świetna okazja, by podkreślić jak szlachetna, ważna, potrzebna jest Wasza
altruistyczna działalność i po raz kolejny podziękować Wam za nią. W imieniu własnym i Polskiego
Czerwonego Krzyża wszystkim Honorowym Dawcom Krwi życzę dużo zdrowia, spełnienia życiowych
planów, wszelkiej pomyślności i ogromu satysfakcji z dzielenia się cząsteczką siebie z potrzebującymi.
Dziękuję, że jesteście z nami dla innych.
Sławomir L. Kaczyński, Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża

do podziękowań i życzeń dołącza się
Dyrekcja, pracownicy, członkowie oraz wolontariusze
Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Poznaniu

Poniżej przedstawiamy film nadesłany przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole.
https://www.facebook.com/Oddział-Rejonowy-PCK-w-Kole-603602359820297/

Otwórzmy wreszcie oczy! W Polsce jest problem ubóstwa

menstruacyjnego, a nikt go nie widzi!

26 maja organizacje zrzeszone w ramach Okresowej Koalicji rozpoczną akcję
społeczną „Otwórz oczy”. Symbolem akcji jest czerwona opaska na oczach,
którą inicjatorki akcji zamierzają przewiązać oczy postaciom na pomnikach w
całej Polsce. Chcą w ten symboliczny sposób zwrócić uwagę na nieobecność
tematu miesiączki i problemu ubóstwa menstruacyjnego w naszym
społeczeństwie. Akcja rozpoczyna się w Dzień Matki, bo jak tłumaczą jej
pomysłodawczynie „bez menstruacji nie byłoby życia”, a zakończy się 28 maja,
w międzynarodowy Dzień Higieny Menstruacyjnej.
„Otwórz oczy” to kolejna po ogłoszeniu manifestu i kampanii „Krew nas
zalewa” inicjatywa, której celem jest nagłośnienie problemu ubóstwa i
wykluczenia menstruacyjnego oraz tabu jakie towarzyszy tematowi miesiączki.
- Wiedza, zdrowie i higiena menstruacyjna mają fundamentalny wpływ na życie i
dobrostan milionów ludzi na całym świecie: ich brak ma negatywne skutki w
obszarze zdrowotnym, edukacyjnym, psychospołecznym i ekonomicznym. Dotyka
niemal każdego aspektu życia dziewcząt i kobiet a w konsekwencji wpływa na całe
społeczeństwo. Chcemy rozwiązać szereg problemów oraz zmienić sposób
myślenia i mówienia o menstruacji - najwyższy czas! – tłumaczy dr hab. Iwona
Chmura - Rutkowska z Okresowej Koalicji.
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Kulczyk Foundation w 2020 roku aż 42
proc. kobiet deklaruje, że w ich domu o menstruacji się nie rozmawia, a temat jest
krępujący dla aż 23 proc. badanych. Menstruuje blisko połowa społeczeństwa, a aż
co piąta Polka boryka się z zakupem preferowanych środków higienicznych.
Brak rozmowy z najbliższymi oraz niewystarczająca wiedza nt. własnego ciała
powodują, że menstruacja jest kwestią, która niemal nie funkcjonuje w przestrzeni
publicznej, a problemy, jakie jej towarzyszą, są ignorowane. Miesiączka to wciąż
temat tabu, o którym się nie rozmawia. Przykładem tego są np. dyskusje pod postami
o menstruacji w social mediach, które budzą ogromne emocje i kontrowersje, nie
tylko wśród męskiej części odbiorców.
Dodatkowo, brak dostępu do odpowiednich artykułów menstruacyjnych oraz
stygmatyzujące otoczenie może powodować wykluczenie menstruacyjne. Na te, w
szczególności narażone są kobiety m.in. z niepełnosprawnością, z przemocowych

2
rodzin/związków, przebywające w zakładach penitencjarnych, w szpitalach czy w
kryzysie bezdomności.
- Nie możemy rozwiązać problemu, jeśli pozostawimy go niewidzialnym. Czas
przełamać tabu i zacząć normalnie rozmawiać o problemach związanych z
menstruacją. Dlatego nawołuję, żeby każdy zdjął czerwoną opaskę. Zobaczenie
problemu to pierwszy krok, by zmienić rzeczywistość, w której żyjemy! – mówi
Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation, która weszła w skład Okresowej
Koalicji.
W terminie 26-28 maja Koalicja organizuje specjalny challenge na Instagramie - za
każde zdjęcie osoby z czerwoną opaską na oczach z hasztagiem #podpaskizaopaski
Okresowa Koalicja przekaże paczkę podpasek dla dziewczynek i kobiet, które ich
potrzebują (regulamin konkursu znajduje się na https://okresowakoalicja.pl).
28 maja w Dzień Higieny Menstruacyjnej otworzymy również wystawę zdjęć pod
hasłem „Otwórz oczy i zobacz”, pokazującą różne doświadczenia menstruacji i
kobiecości na świecie. Fotografie wykonane przez Łukasza Bąka, Tomasza Lazara i
Marka Straszewskiego będzie można zobaczyć w Elektrowni Powiśle w Warszawie
oraz w Internecie.
Inicjatorem akcji jest Okresowa Koalicja, zrzeszenie organizacji oraz aktywistek_tów i
ekspertek_tów działających na rzecz przeciwdziałania problemowi ubóstwa i
wykluczenia menstruacyjnego w Polsce. Koalicja powstała 8 marca ogłaszając
następne 12 miesięcy (do 8 marca 2022 r.) Rokiem Menstruacji.
Do Okresowej Koalicja należą: Akcja Menstruacja; Czasopismo Szajn; Fundacja One
Day; Fundacja Ja, Nauczyciel; Fundacja Pokonać Endometriozę; Grupa Ponton; Jak
Wychowywać Dziewczynki; Kulczyk Foundation; Moonka; Natalia Miłuńska
miesiączka.com; Pani Miesiączka; Polski Czerwony Krzyż; Różowa Skrzyneczka;
Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”.

3
BACKGROUND
Ubóstwo menstruacyjne stanowi element szerszego sektora jakim jest Zdrowie i
Higiena Menstruacyjna. Jest na tyle złożony i wielowymiarowy, że definiując ubóstwo
menstruacyjne należy brać pod uwagę wszystkie jego składowe. Na sektor Zdrowie i
Higieny Menstruacyjnej składa się:
1. dostęp do preferowanych i odpowiednich środków higienicznych, takich
jak tampony lub podpaski;
2. dostęp do bezpiecznych miejsc do zmiany i utylizacji artykułów
menstruacyjnych oraz urządzeń sanitarnych;
3. znajomość i zrozumienie miesiączki jako procesu biologicznego oraz
edukacji nt. zdrowia i higieny menstruacyjnej;
4. sprzyjające środowisko, w którym temat miesiączki nie jest piętnowany.
Brak możliwości dbania o zdrowie i higienę menstruacyjną, powoduje skutki:
1. zdrowotne: endometriozę, infekcje układu moczowo-płciowego i ból,
2. psychospołeczne: piętno i poczucie wstydu,
3. edukacyjne: absencja szkolna i przymusowe porzucanie nauki,
4. ekonomiczne: ograniczona zdolność do zaangażowania się w pracę
zawodową.

Poważne skutki ubóstwa menstruacyjnego w końcu zaczęły być dostrzegane przez
kolejne rządy na świecie.Oto przykłady krajów, które podjęły działania zaradcze:
 W Szkocji od 2018 r. uczennice i studentki mają darmowy dostęp do
podpasek w szkołach, a od 2020 r. dostęp ten rozszerzono dla wszystkich
kobiet i osób menstruujących w kraju.
 W Nowej Zelandii i w Anglii w 2020 roku wprowadzono bezpłatne podpaski i
tampony w szkołach.
 W 2021 r. we Francji wprowadzono darmowe podpaski i tampony na
uczelniach.
Zdrowie i higiena menstruacyjna to kwestie praw człowieka – to prawo do godności,
które przysługuje każdemu człowiekowi bez względu na płeć. Niestety, ograniczony
dostęp do środków menstruacyjnych i urządzeń sanitarnych oraz stygmatyzujące
środowisko powodują, że część społeczeństwa nie może godnie żyć i funkcjonować
w czasie menstruacji.

8 MAJA - ŚWIATOWY DZIEŃ CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA

BEZ WĄTPIENIA
WSZYSCY WOLONTARIUSZE,
CZŁONKOWIE, DZIAŁACZE
ORAZ PRACOWNICY
CZERWONEGO KRZYŻA
I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA
SWOIM OGROMNYM
ODDANIEM I ZAANGAŻOWANIEM
STAJĄ SIĘ SILNYM
FILAREM, KTÓRY
TRZYMA TEN ŚWIAT.
W TYM WYJĄTKOWYM DNIU
ŻYCZYMY WAM WSZYSTKIM
WIELE ENERGII, ZDROWIA,
ŻYCZLIWOŚCI ZE STRONY INNYCH
ORAZ UŚMIECHU.
życzą
Zarząd, Dyrekcja oraz pracownicy Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu


# JestemWolontariuszemPCK  

Razem jesteśmy # NieDoPowstrzymania

8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża - Henriego Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To dzień, w którym cały świat zwraca uwagę
na odwagę i poświęcenie wszystkich wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża, pomagających w walce z koronawirusem.

W 2020 roku 1 na 12 osób na świecie otrzymała jakąś pomoc od Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. To był ciężki, ale niesamowity rok pracy dla naszego Ruchu. Determinacja pracowników i wolontariuszy, aby zapewnić wszystkim wiedzę i środki ochronne, nie miała sobie równych.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to globalna i niezależna sieć ponad 14 milionów wolontariuszy oraz 450 000 pracowników. Jesteśmy obecni w ponad 192 krajach, gdzie wspieramy ponad 160 milionów potrzebujących. W Polsce każdego dnia działania Czerwonego Krzyża wspiera ponad 60 500 wolontariuszy.

W obecnej chwili, gdy świat walczy z koronawirusem, wolontariusze na całym świecie pomagają seniorom, osobom samotnym i przebywającym na kwarantannie, czy w izolacji ze względu
na swój stan zdrowia. Często są jedynymi osobami, z którymi nasi podopieczni mają kontakt
i mogą podzielić się swoimi troskami oraz radościami.

Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża od początku pandemii zachęcali młodzież do pozostania w domach oraz kreatywnego spędzania czasu. Organizowali spotkania on-line, podczas których podpowiadali, jak radzić sobie w obecnej sytuacji, udzielali korepetycji swoim rówieśnikom, a także wspierali seniorów (przygotowywali i dostarczali paczki żywnościowe dla osób starszych).  

Polski Czerwony Krzyż w 2021 roku obchodzi także rocznicę utworzenia ruchu wolontariackiego czyli 100-lecie Młodzieży PCK (więcej na ten temat: https://pck.pl/100-lat-mlodziezy-pck/).

Dziś każdy wolontariusz może być dumny z przynależności do  Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i z radością powiedzieć #JestemWolontariuszemPCK – jesteśmy nieugięci, #NieDoPowstrzymania. Możesz na nas liczyć. Ponieważ nawet w najgorsze ze wszystkich dni, nadal jesteśmy w tym razem.

Z okazji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Młodzież PCK będzie organizowała w swoich lokalnych społecznościach akcje sportowe pod hasłem #dbajmyosiebie. Celem akcji jest zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej, pomimo wielu ograniczeń związanych z pandemią. Działania będą realizowane zarówno przez Szkolne Koła PCK, jak i Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w różnych regionach Polski.

Świętujcie razem z nami ten najważniejszy dzień w roku – Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Wolontariusze PCK! 8 maja pokażmy, ilu nas jest. Niech każdy udostępni w mediach społecznościowych swoje zdjęcie w okolicznościowej ramce z okazji 100-lecia Młodzieży PCK i doda #JestemWolontariuszemPCK. Dziękujemy Wam, ze jesteście!

#JestemWolontariuszemPCK #NieDoPowstrzymania #dbajmyosiebie

25 PAŹDZIERNIKA

25 października to Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża i tak jak co roku z tej szczególnej okazji składamy wszystkim, którzy są i czują się Młodzieżą PCK najlepsze życzenia.


W sposób szczególny życzenia kierujemy do wszystkich osób działających w Szkolnych Kołach PCK – wolontariuszy i opiekunów oraz grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK.


Całej czerwonokrzyskiej Młodzieży życzymy wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań i radości z tego, że każdego dnia możecie przynieść komuś trochę szczęścia i uśmiechu. By każdy dzień uczył Was czegoś nowego oraz przynosił satysfakcję z tego co robicie. Aby Wasz zapał i energia udzielały się innym i nigdy nie wygasły.

Życzenia z okazji Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża kierujemy również do wszystkich tych, którzy pomagają Wam w codziennej działalności – pracownikom, rodzicom i przyjaciołom, za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość.


Dziękujemy i życzymy powodzenia.

BĄDŹ BEZPIECZNY. PRZYGOTUJ SIĘ NA:

LINK

prev next
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ WOO PCK
1. Współpraca z Szkolnymi Kołami Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Działania Wolontariackie oraz rozwój wolontariatu młodzieżowego.
3. Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
5. Promocja honorowego krwiodawstwa.
6. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego.
7. Realizacja usług opiekuńczych podstawowych i specjalistycznych.
8. Pomoc socjalna.
9. Aktywizacja i edukacja seniorów.
10. Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
11. Współpraca z Biurem Informacji i Poszukiwań działającym przy Zarządzie Głównym PCK.
Odliczanie dat na stronę