AKCJE I PROGRAMY
Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu corocznie organizuje oraz bierze udział w wielu akcjach  i programach, które wpisują się w idee czerwonokrzyskie. Swoimi działaniami obejmujemy całą Wielkopolskę. Nasze akcje oraz programy organizowane są na szczeblu rejonowym, powiatowym oraz okręgowym. Oczywiście wiele pozytywnych wyników nie byłoby możliwych gdyby nie wsparcie przychylnych nam osób, które chcą nas wspierać. 

I. PRAWDA O AIDS. PRZEKAŻ JĄ DALEJ:
- Uświadomienie społecznościom lokalnym, a w szczególności młodzieży, prawdy o HIV/AIDS. Zawsze staramy się przekazywać jak najbardziej aktualną wiedzę związaną z tą problematyką, która mimo lat nadal istnieje. 
- Przekazywanie wiedzy o drogach zakażenia wirusem.

- Ukazanie problemu, jakim jest AIDS zarówno w wymiarze statystycznym (jego rozmiary, zasięg) jak i społecznym (dyskryminacja osób żyjących z HIV).
- Rozwinięcie postawy akceptacji, tolerancji i pomocy ludziom chorym; umożliwienie pokonania strachu przed codziennymi kontaktami z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.
- Zamanifestowanie tolerancji i solidarności międzyludzkiej.

Na przestrzeni ostatnich lat organizowaliśmy kampanie, których celem było podkreślenie problematyki HIV/AIDS oraz miały być aktem wsparcia i integracji z osobami zakażonymi wirusem. 1 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS, dlatego do realizacji naszych kampanii zawsze staramy się wybrać terminy w jego okolicy. 

II. ZMIEŃ GŁODNE DZIECIŃSTWO NA GODNE DZIECIŃSTWO:

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jedno z głównych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. Prowadzimy akcje i programy, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich lepszego startu w dorosłość.Oprócz dożywiania dzieci z rodzin potrzebujących, zajmujemy się również problemem właściwego odżywiania, promując zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży poprzez programy edukacyjne prowadzone w szkołach.

W 2017 roku w Polsce zgodnie z danymi GUS sytuacja wszystkich gospodarstw domowych się poprawiła, nadal wiele rodzin posiadających troje lub więcej dzieci ma trudności z zaspokojeniem potrzeb materialnych. Do zmniejszenia skali zjawiska ubóstwa skrajnego i relatywnego przyczynił się w zeszłym roku m.in. wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Pomimo pozytywnych procesów, negatywne konsekwencje związane z niedostatkiem wciąż wpływają na codzienność ponad miliona polskich dzieci.

Dzieci z rodzin, które na co dzień borykają się z niedostatkiem i nie stać ich na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, są grupą najbardziej potrzebującą wsparcia i pomocy. Brak pieniędzy na przybory szkolne, ubrania i pełnowartościowe posiłki to ciągle rzeczywistość wielu polskich rodzin.

Potrzeby w tej dziedzinie są zawsze olbrzymie. Dla ich zaspokojenia pozyskujemy od społeczeństwa środki finansowe, produkty żywnościowe, różnego typu dobra materialne, które następnie przekazujemy potrzebującym. To właśnie od ofiarności i hojności darczyńców zależy zakres i skala pomocy, jakiej możemy udzielić.

W 2017 roku Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych, odzieży i zapomóg pieniężnych ponad 98 708 osób, potrzebującym. Łączna wartość udzielonej pomocy w różnych formach wyniosła prawie 13 200 000 zł.

Prowadzimy program Godne Dzieciństwo, stwarzając dzieciom szansę na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie pozwalamy na uniknięcie pokoleniowej biedy.

W ramach programu oddziały PCK prowadzą coroczne akcje, które pozwalają na zebranie środków i przygotowanie wsparcia dla dzieci w danym regionie:Wielkanoc z PCK
Celem akcji jest pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia w tym szczególnym czasie. Kilka tygodni przed świętami wielkanocnymi rozpoczynają się kwesty i zbiórki darów w sklepach, na rynkach miast i w szkołach. Obecnie największa, ogólnopolska zbiórka PCK, prowadzona jest we współpracy z siecią sklepów TESCO. Dzięki temu wiele rodzin w całej Polsce godnie i uroczyście spędza Święta Wielkanocne.
Gorączka Złota
Akcja polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych, trwa od marca do czerwca. W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach i firmach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci.
Wyprawka dla Żaka
Celem akcji jest pozyskanie środków na wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne. Na początku wrześnie każdy uczeń otrzymuje od PCK plecak, w którym znajdują się zeszyty i przybory szkolne (bloki rysunkowe, kredki, plastelina itp.).
Czerwonokrzyska Gwiazdka
To ogólnopolska akcja pomocy świątecznej dla potrzebujących. PCK wydaje paczki z żywnością, środkami czystości, odzieżą i zabawkami, organizuje spotkania opłatkowe i wieczerze wigilijne, wizyty u osób chorych, starszych i samotnych oraz organizuje spotkania mikołajkowe dla najmłodszych