DOŁĄCZ DO NAS

 • - Członkami Polskiego Czerwonego Krzyża mogą zostać osoby pragnące uczestniczyć społecznie w realizacji zadań Stowarzyszenia. Członkowie należą do kół PCK w szkołach, zakładach pracy lub środowiskach

 • - Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest otwarte dla wszystkich bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, rasę, płeć, religię, język lub poglądy polityczne.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. honorowych;
 3. wspierających.

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które dobrowolnie przystąpiły do Stowarzyszenia i zostały przyjęte przez zarząd jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) czynne wspieranie celu i aktywny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;

2) przestrzeganie i upowszechnianie Podstawowych Zasad Ruchu;

3) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;

4) regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd.

Członek zwyczajny ma prawo:

1) uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia oraz w ich realizacji;

2) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów PCK zgodnie z zasadami wyborczymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu;

3) występować z wnioskami, postulatami i skargami do organów Stowarzyszenia.

4) Członek zwyczajny, który nie ukończył 18 lat, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego wyłącznie w strukturach ruchu młodzieżowego PCK.

5) Członek zwyczajny, który jest pracownikiem Stowarzyszenia, może korzystać wyłącznie z czynnego prawa wyborczego do organów statutowych PCK.

Członkami honorowymi:

 • mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
 • godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
 • członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, ale jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Członkami wspierającymi mogą być:

1) osoby fizyczne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe, rzeczowe lub osobiste;

2) osoby prawne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe lub rzeczowe.

 • przyjmowanie i wykluczanie członków wspierających należy do zarządu jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.
 • członkowie wspierający mają prawo wyrażać opinię i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 • członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego..