PIERWSZA POMOC 

Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu prowadzi szereg przedsięwzięć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, między innymi są to szkolenia dla dzieci i młodzieży w szkołach, programy edukacyjno - dydaktyczne z zakresu bezpiecznego zachowania się na drodze oraz kursy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Polski Czerwony Krzyż prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia publicznego oraz zapobieganiu uzależnieniom, kształtując właściwe postawy i zachowania. Działa na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz prowadzi działania upowszechniające zasady bezpieczeństwa na drodze. Wymienione szkolenia prowadzone są zgodnie ze Statutem PCK ogłoszonym w Dzienniku Ustaw nr 212 z dnia 20 września 2011 roku oraz obowiązującymi programami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PCK.
 
Dla dzieci - Program "Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby" obejmujący zajęcia z bezpiecznego zachowania się na drodze i podczas zabawy oraz uczący podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy; prowadzimy także nieodpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych. Organizujemy również konkurs dla klas 5 szkół podstawowych "Wiem jak ratować życie".

Dla dorosłych - Na podstawie przyznanego Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Certyfikatu Pierwszej Pomocy przez Referencyjne Centrum Pierwszej pomocy w Brukseli od 2000 roku organizujemy płatne kursy pierwszej pomocy w wymiarze 16h, 8h, oraz 5h dydaktycznych. Każda przeszkolona osoba po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu z tekstem Certyfikatu Europejskiego Centrum Pierwszej Pomocy i logo Czerwonego Krzyża premiowane we wszystkich krajach unijnych.