O NAS 

 HISTORIA          MISJA / RUCH / ZNAK          7 ZASAD

HISTORIA - Założycielem i twórcą ruchu jest Henry Dunant (1828 - 1910), kupiec szwajcarski z Genewy, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla (1901).  W 1859 r. w drodze na spotkanie z cesarzem, przejeżdża koło włoskiego miasteczka Solferino, gdzie dogorywa najkrwawsza w ówczesnej Europie (obok bitwy pod Waterloo) - bitwa pod Solferino, stoczona między armią austriacką a sprzymierzonymi siłami francusko - włoskimi. Liczba ofiar przekraczała 40 000. Obok ciał zabitych, których nikt nie zbiera z pola walki, umierają w męczarniach tysiące rannych żołnierzy. Niewielkie i źle zorganizowane wojskowe służby medyczne są bezradne wobec ogromu nieszczęścia. Dunant, choć nie ma żadnego przygotowania medycznego, stara się pomóc rannym i umierającym. Przerażające doświadczenia nie dają mu spokoju o po dwóch latach pisze książkę „Wspomnienie Solferino”. Jest to nie tylko relacja z pola bitwy czy opis wstrząsających przeżyć, ale gorący apel do społeczeństw Europy, który ma poruszyć ich sumienia. Dunant proponuje w niej: powołanie we wszystkich krajach stowarzyszeń pomocy, których przeszkoleni wolontariusze mogliby nieść ratunek rannym na polu walki i zapewnienie im bezpieczeństwa przy pomocy wyróżniającego się znaku, powszechnie uznawanego przez wszystkie strony konfliktu i dającego status pełnej neutralności.

„Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do [...] szlachetnego dzieła.” Henry Dunant

Zainteresowane osoby zachęcamy do obejrzenia filmu z 2006 roku ukazującego postać jaką był Henry Dunant oraz genezę powstania Czerwonego Krzyża pod tytułem Henry Dunant: Du rouge sur la croix
http://www.filmweb.pl/film/Czerwony+Krzyż-2006-278032


 
 
MISJA - Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
RUCH - Polski Czerwony Krzyż to organizacja z prawie 100-letnią historią, zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. Jego częściami składowymi są: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dwie pierwsze instytucje działają na szczeblu międzynarodowym, a Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w poszczególnych krajach.
ZNAK - Znak Czerwonego Krzyża utworzony został poprzez odwrócenie barw flagi szwajcarskiej. Narodził się na konferencji międzynarodowej w Genewie w 1863 r. jako znak rozpoznawczy ochotników niosących pomoc rannym żołnierzom. W rok później stał się uznanym międzynarodowo znakiem wojskowych służb medycznych. Ochotnicy, którzy zrzeszali się w krajowych stowarzyszeniach niosących pomoc, dali początek Międzynarodowemu Ruchowi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W części krajów muzułmańskich zamiast czerwonego krzyża używany jest znak czerwonego półksiężyca, spełniający te same funkcje, stąd cały ruch nosi nazwę Czerwonego Krzyża i czerwonego Półksiężyca. Każde stowarzyszenie krajowe wybiera znak, którym się posługuje i tak w Polsce mamy Polski Czerwony Krzyż. Znaki czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca pełnią nie tylko funkcję informacyjną, ale również ochronną. Oznacza to, że w czasie konfliktu zbrojnego stanowią one widzialny dowód ochrony, ustanowionej przez Konwencje Genewskie. Znak w znaczeniu ochronnym używany jest podczas konfliktu zbrojnego i wskazuje walczącym, że oznaczone nim osoby, jednostki medyczne oraz środki transportu są chronione przez Konwencje Genewskie i ich Protokoły Dodatkowe. Znak, spełniając funkcję ochronną powinien mieć odpowiednio duże wymiary, aby być widocznym. Znak w znaczeniu informacyjnym ma niewielkie wymiary i wskazuje, że dana osoba lub obiekt są związane z Międzynarodowym Ruchem Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Znak używany przez stowarzyszenie krajowe w czasie pokoju jest niewielkich rozmiarów - używany jako znak stowarzyszenia powinno występować razem z jego nazwą lub inicjałami.  W celu uniknięcia kojarzenia znaków z symboliką religijną, Państwa Strony Konwencji Genewskiej w 2005 r. przyjęły trzeci znak o charakterze ochronnym - tzw. czerwony kryształ.
 
 
regulamin_uzywania_znaku_czerwonego_krzyza_czerwonego.pdf
 
7zasadpng
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze siedmioma podstawowymi zasadami, które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii.
 
7-zasad-humanitaryzmpng
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.
7-zasad-bezstronnoscpng
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.
7-zasad-neutralnoscpng
W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.
 
7-zasad-niezaleznoscpng
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności, pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

7-zasad-jednoscpng

W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.

7-zasad-dobrowolnoscpng
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.
 
7-zasad-powszechnoscpng
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.