16.10 - 30.11.2017 r. Konkurs na plakat inspirowany ideą honorowego krwiodawstwa

Regulamin konkursu

na plakat inspirowany ideą honorowego krwiodawstwa

 

Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów tematyką związaną z honorowym krwiodawstwem,

- propagowanie w środowiskach szkolnych, rówieśniczych idei honorowego krwiodawstwa,

- rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych,

- rozwinięcie talentu plastycznego oraz pobudzenie aktywności twórczej wśród młodzieży,

 

Adresaci konkursu:

- Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.

 

- Najciekawsze prace zostaną wyłonione z podziałem na dwie grupy:

*   uczniowie szkół gimnazjalnych,

*   uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

 

Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu.

Ramy czasowe konkursu:

Ogłoszenie konkursu w szkołach: 16.10.2017r.

Przesłanie do Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu zgłoszenia chęci udziału w konkursie (na formularzu zgłoszeniowym) do 10.11.2017r. – zgłoszenia można przesłać mailem bwozniak@gmail.com , faxem 61 8 353180 lub listownie WOO PCK w Poznaniu, ul. Górna Wilda 99 AB, 61-563 Poznań.

Przygotowanie i przesłanie do WOO PCK w Poznaniu prac konkursowych: do 30.11.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 08.12.2017r.

 

Eliminacje konkursu:

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału oraz przygotowanie przez uczniów szkoły plakatu na temat honorowego krwiodawstwa.

2. Praca może zostać przygotowana w dowolnej formie graficznej w wersji papierowej.

3. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów Konkursu.

4. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane, staną się własnością organizatorów i będą wykorzystywane w działalności informacyjno-promocyjnej.

5. Każda szkoła, która zgłosiła chęć uczestnictwa w konkursie może wyłonić maksymalnie trzy prace konkursowe, które przesyła do Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu.

6. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście,

 

7. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystywanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocjach związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 j.t. z późń. zm.).

Kryteria oceny prac

Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu
  • ocena merytoryczna
  • ocena pomysłowości i przekazu treści

 

Ocena prac konkursowych obejmować będzie zakres merytoryczny i estetykę wykonanej pracy.

Organizatorzy przewidują upominki dla uczestników konkursu, a na zwycięzców czekają nagrody.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu laureatów konkursu.

Po zakończeniu konkursu prace pozostaną do dyspozycji organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych do realizacji działań promocyjnych oraz jako materiał do zamieszczenia w prasie, internecie oraz do wydruku.

Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

 

 

 

Koordynator konkursu:

Bartosz Woźniak – pracownik WOO PCK Poznań tel. 61 8353179

 


regulaminplakathdk.pdf

21.10.2017 r. Kwesta uliczna - Kampania Walki z Głodem

Jakie obrazy masz przed oczami, kiedy słyszysz słowo GŁÓD?
Pewnie jak większość osób widzisz Afrykę i Kraje Trzeciego Świata...
Prosimy, otwórz szeroko oczy i rozejrzyj się wokoło; przyjrzyj się uważnie swojemu sąsiedztwu, swojej wiosce, miastu, kraju, w którym żyjesz. Czy nie wstrząsnęło Tobą nigdy, kiedy słyszałeś, jak wielu ludziom w Twoim mieście, kraju nie ma pieniędzy na chleb? Możemy Cię zapewnić, że w Twoim otoczeniu znajdziesz wiele takich osób. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu informuje, że w dniu 21.10.2017 r. w godzinach 10:00 - 17:00 organizuje jesienną kwestę uliczną w ramach "Kampanii PCK Walki z Głodem". Wolontariusze i młodzież posiadać będą oznakowane puszki, identyfikatory i upoważnienia wydane przez nasz Zarząd. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu informuje, że kwesta zgłoszona jest do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Nr zbiórki 2016/1031/OR. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na dożywianie w stołówkach szkolnych dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym. Nadmieniamy, że dzięki zaangażowaniu młodzieży i hojności mieszkańców miasta Poznania w roku ubiegłym podczas kwesty jesiennej zebraliśmy ponad 6000 zł. Środki te zostały wykorzystane na dofinansowanie posiłków dla dzieci z rodzin najuboższych. "Nie pozwólmy, aby po ulicach miasta chodziły głodne dzieci".

04.10.2017 r. Spotkanie z nauczycielami - opiekunami szkolnych kół PCK

W dniu 04.10.2017 r. odbyła się konferencja z nauczycielami - opiekunami szkolnych kół PCK z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego zorganizowana przez Oddział Rejonowy PCK w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Gości powitała Pani Dyrektor WOO PCK Hanna Gajowiecka. Na wniosek Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało za zasługi w realizacji humanitarnej celów Czerwonego Krzyża, a w szczególności zadań dotyczących rozwoju szkolnych kół PCK, członkom jednostek podstawowych Oddziału Rejonowego PCK w Poznaniu medale Komisji Edukacji Narodowej. Medale wręczyli prezes Oddziału Rejonowego PCK Pan Leszek Fiebich oraz Pani Dyrektor Hanna Gajowiecka następującym Opiekunom Szkolnych Kół PCK:
- Gabrieli Arnold
- Halinie Kosteckiej
- Leszkowi Fiebichowi

Następnie sprawozdanie z działalności Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2016 oraz propozycje zadań dla Szkolnych Kół PCK na rok 2017/2018 przedstawiła Pani Beata Kozak-Cieszkiewicz.

Pani Justyna Kowalska-Zych dokonała podsumowania kampanii "Gorączka Złota". W kampanii udział wzięło 79 placówek oświatowych szkół podstawowych i udało się zebrać 23.100,39 zł.
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie - 2024,01 zł.
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu - 1104,28 zł.
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6 w Poznaniu - 973,98 zł.

Podsumowanie akcji letniej i akcji "Wyprawka dla Żaka" przedstawiła Justyna Kowalska-Zych. Podzieliła się wrażeniami z obozu szkoleniowo-wypoczynkowego, który odbył się w terminie 24.07 - 06.08.2017 r. - dla 47 uczestników w Skawicy k. Zawoi.

Natomiast w ramach akcji "Wyprawka dla Żaka" zorganizowano zbiórki Auchan Komorniki (artykuły szkolne) oraz w sklepach Stokrotka i Tesco. Na wyprawki wydatkowane zostało 1500 zł. i przygotowano 100 wyprawek szkolnych.

Konkurs z zakresu z zakresu Honorowego Krwiodawstwa: "Młoda Krew Ratuje Życie" omówił Pan Bartosz Woźniak. Wręczone zostały dyplomy i puchary dla zwycięzców etapu rejonowego XIV edycji konkursu:
I miejsce za największą ilość oddanej krwi - V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu - 188,250 l
II miejsce za największą ilość oddanej krwi - Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu - 38,651 l
III miejsce za największą ilość oddanej krwi - Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu - 35,124 l

I miejsce za najlepszą promocje - Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu
II miejsce za najlepszą promocje - Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu

Pan Bartosz Woźniak przedstawił również regulamin konkursu na plakat propagujący idee honorowego krwiodawstwa pt. Zostań bohaterem - oddaj krew.

Podczas konferencji omówiony został program edukacyjny dla szkół podstawowych i przedszkoli "Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby" Pani Justyna Kowalska - Zych przedstawiła ogólnopolski program dotyczący higieny jamy ustnej dla uczniów szkół podstawowych "Chroń Dziecięce Uśmiechy" Omówiła założenia merytoryczne programu i cele programu, metody pracy oraz sposób zamawiania materiałów dydaktycznych do szkół. Przedstawiła również założenia organizacyjne przeglądów stomatologicznych planowanych w październiku w szkołach: Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu, Szkole Podstawowej w Wirach i Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.

Omówione zostały sprawy związane z promocją zdrowia i pierwszą pomocą PCK.
- Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia - Beata Kozak - Cieszkiewicz
- Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - Beata Kozak - Cieszkiewicz
- Program edukacyjny "Nie bójmy się ratować życia", pierwsza pomoc - Justyna Kowalska - Zych
- Szkolenia / pokazy z pierwszej pomocy (1,5 h ) oraz konkurs z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych.

Przedstawione były sprawy bieżące obejmujące:
- Dzień Walki z Głodem - Justyna Kowalska - Zych
- Kwesta w dniu 21.10.2017 r., propozycje dla szkolnych kół PCK: zbiórka żywności na terenie szkół, sprzedaż własnoręcznie przygotowanych wypieków, zbiórka złotówek w ramach projektu "Wrzuć złotówkę na grochówkę"
- Akcja HIV / AIDS - planowane działania przedstawiła Beata Kozak - Cieszkiewicz.
- Dzień Młodzieży PCK omówiła Justyna Kowalska - Zych. 

Pani Beata Kozak - Cieszkiewicz przypomniała o konieczności składania sprawozdań rocznych prezentujących działalność SK PCK w danym roku kalendarzowym.

Gościem konferencji była Pani Hanna Jankowska kierownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która przedstawiła zagadnienia dotyczące promocji zdrowia i ofert do szkół.

Opiekunom rozdano materiały dydaktyczne, ulotki oraz plakaty dotyczące działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Konferencje zakończyła Pani Dyrektor Hanna Gajowiecka dziękując opiekunom SK PCK za trud i pracę na rzecz Stowarzyszenia. Wszyscy Opiekunowie Szkolnych Kół PCK zaproszeni zostali na kawę i słodki poczęstunek.

24.07 - 06.08.2017 r. - Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy

W dniach od 24.07-06.08.2017r. w miejscowości Skawica k. Zawoi woj. małopolskie na terenie Ośrodka „Leśna Skawica” odbył się obóz szkoleniowo-wypoczynkowy zorganizowany przez WOO PCK w Poznaniu. W pięknym krajobrazie Beskidu Żywieckiego w Ośrodku umieszczonym na 700 m n.p.m. wypoczywało i nabierało nowych doświadczeń ogółem 47 osób (łącznie z kadrą). Uczestnicy zakwaterowani byli w dwóch zintegrowanych budynkach drewnianych w pokojach 2 - 8 – osobowych.

Kadrę wychowawczą stanowiły 4 osoby:

- Komendant – Justyna Kowalska-Zych (pracownik WOO PCK)

- Wychowawca – Marika Gdowska (SIM PCK)

- Wychowawca – Filip Glinkowski (SIM PCK)

- Wychowawca – Jakub Szymalak (Ratownik medyczny)

Kadra instruktorska składała się z 3 osób:

- Wiktoria Kowalska-Zych (wolontariusz PCK)

- Eryk Dach (wolontariusz PCK)

- Ewelina Wajnert (wolontariusz PCK)

Wszyscy bardzo dobrze wypełniali przydzielone im funkcje mając na celu dobro i zadowolenie uczestników obozu. Bardzo istotną kwestią, która w znaczny sposób ułatwiła pracę całej kadry była długoletnia działalność w strukturach naszego stowarzyszenia. Ogólna liczba uczestników wraz z instruktorami – 43 osób. Rekrutacja przeprowadzona została bardzo sprawnie. Przez cały czas przebywania na obozie nie wystąpiły żadne problemy wychowawcze. Młodzież z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem uczestniczyła w życiu obozowym aktywnie je kreując. Podczas trwania obozu odbyły się liczne szkolenia mające na celu przygotować młodzież do pracy czerwonokrzyskiej na swoim terenie. Obejmowały one następujące tematy: przygotowanie do uczestnictwa w programach – Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby, Gorączka złota, Dzień Walki z Głodem, Wyprawka Dla Żaka, zajęcia warsztatowe z uzależnień od narkotyków, alkoholu i nikotyny, zapobiegania zarażeniom HIV/AIDS, międzynarodowego prawa humanitarnego i honorowego krwiodawstwa. Duży nacisk w trakcie tegorocznych szkoleń nałożony został na zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami KSRG. W trakcie obozu realizowano tradycyjny program pozaszkoleniowy. Młodzież wykazała wiele inwencji twórczej. Odbyły się również dwie wycieczki pierwsza do Krakowa, a druga do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać wiele nieznanych im do tej pory faktów historycznych, podziwiać piękno przyrody oraz doskonale się bawić. Stan zdrowia i samopoczucie uczestników obozu nie budziły poważniejszych obaw, wystąpiły tylko nie groźne przeziębienia, stłuczenia i skaleczenia. U dwóch uczestników lekarz SOR z Suchej Beskidzkiej zalecił założenie gipsu.

Podsumowując można jednoznacznie stwierdzić, że były to dwa tygodnie wspaniałej zabawy i bardzo owocnej pracy, do czego przyczyniła się doświadczona kadra, otwarci uczestnicy oraz bardzo dobra lokalizacja i warunki bytowe. Należy podkreślić, że młodzież z obozu powróciła niezwykle zadowolona oraz pełna entuzjazmu i chętna do pracy w młodzieżowych strukturach PCK.